آدرس و شماره تلفن تامین اجتماعی نظرآباد

آدرس و شماره تلفن سازمان تامین اجتماعی شهر نظرآباد نظرآباد، ابتدای بلوار مدرس، میدان جهاد، روبروی کارخانجات مقدم، کدپستی 3331731113 تلفن مستقیم    45364168 - 026 نمابر    45364173، 45364169 ...

آدرس و شماره تلفن تامین اجتماعی هشتگرد

آدرس و شماره تلفن سازمان تامین اجتماعی شهرستان ساوجبلاغ ( هشتگرد ) آدرس: هشتگرد- فازاداری- خیابان شهید صدوقی رئیس شعبه: 44224850 - 026 (داخلی 200) تلفن معاون بیمه ای: 44237221 ...