شماره تلفن و آدرس اداره برق هشتگرد

 

 شماره حوادث برق هشتگرد 121

 خدمات مشترکین ادره برق هشتگرد   442238190-026

بازرسی  ادره برق هشتگرد 44212171-026

آدرس :  هشتگرد بلوار آیت الله خامنه ای جنب اداره ثبت اسناد