آدرس و شماره تلفن تامین اجتماعی هشتگرد

آدرس و شماره تلفن سازمان تامین اجتماعی شهرستان ساوجبلاغ ( هشتگرد )
آدرس: هشتگرد- فازاداری- خیابان شهید صدوقی
رئیس شعبه: 44224850 – 026 (داخلی 200)
تلفن معاون بیمه ای: 44237221 – 026 (داخلی 208)
تلفن معاون اداری مالی: 44224610 – 026( داخلی 202)
فاکس شعب: 44222826 026
رابطین مشاوره 44224611 026
تلفنخانه: 44223266-44223260 026
آدرس پست الکترونیک : Alborz _hashtgerd @ sso.ir