آدرس و شماره تلفن تامین اجتماعی نظرآباد

آدرس و شماره تلفن سازمان تامین اجتماعی شهر نظرآباد

نظرآباد، ابتدای بلوار مدرس، میدان جهاد، روبروی کارخانجات مقدم، کدپستی 3331731113

تلفن مستقیم    45364168 – 026

نمابر    45364173، 45364169 – 026

معاون بیمه­ای    45364173 – 026

روابط عمومی   45364174 – 026

درآمد     45364176 – 026

بیمه­ شدگان     45364179 – 026

مستمریها    45364178 – 026

نامنویسی، نمابر استحقاق درمان   45364180 – 026

حسابداری    45364172 – 026

اداری     45364174 – 026

فرابری­ داده­ ها     1-45364170 – 026

بازرسی     45364175 – 026

اجراییات     45364177 – 026

تلفنخانه     45361860، 45361152 – 026